Bạn có những nhóm Holland nào?

Theo học thuyết của Tiến sĩ Tâm lý học John Holland, có 6 nhóm tính cách cá nhân tương ứng với 6 nhóm nghề nghiệp và môi trường làm việc phù hợp, bao gồm: 1. Nhóm Kỹ thuật (Realistic) 2. Nhóm Nghiên cứu (Investigative) 3. Nhóm Nghệ thuật (Artistic) 4. Nhóm Xã hội (Social) 5….

X